Friday, January 09, 2009

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி - ஜனவரி 8, 2009


சென்னை புத்தகக் கண்காட்சியின் முதல்நாள் புகைப்படங்கள். புகைப்படங்களைப் பிற இடங்களில் பயன்படுத்த எனி இந்தியன் பதிப்பகத்தின் அனுமதியைப் பெற வேண்டும்.